Edit Content

Våre tjenester

Vilkår og betingelser

Sist endret: 21:24

Innholdsfortegnelse

Generelle vilkår

Disse bruksvilkårene er standardvilkår som regulerer kjøp og bruk av produkter og tjenester fra www.tatsign.no. Disse standardvilkårene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Partene

Selger: TATsign «Inspirit Tattoo AS», org.nr: 925 372 897, adresse: Pedersgata 47, 4013 Stavanger, og blir i det følgende benevnt Tatsign, vi, oss eller selger

Kunden: Den bedriften som er oppgitt som kjøper i bestillingen/ordrebekreftelsen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt).

Bestilling

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss på vår nettside, vår markedsføring eller i våre betingelser. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende deg en ordrebekreftelse på e-post. Husk å les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om de er i overensstemmelse med bestillingen din.

Beregnet leveringstid for bestilte skjematjenester er 3-5 virkedager. Oppsett av bestilte skjematjenester gjøres manuelt og vi forbeholder oss derfor retten til å ikke binde oss til beregnet leveringstid ved stor pågang, tekniske problemer eller andre ekstraordinære forhold som medfører at leveringstiden vil være lengre enn normalt.

Priser

Alle priser er oppgitt eks. mva. 

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft på inneværende abonnementsperiode.

Vi forbeholder oss retten til å justere prisene på abonnementer, produkter, tjenester og funksjoner som følge av endrede priser fra våre partnere, leverandører eller valutaendringer. Prisjusteringer på abonnementer blir gjeldende fra og med startdato for neste abonnementsperiode.

Kommunikasjon

Generelle meldinger og informasjon, som informasjon om nye funksjoner, prisendringer eller planlagt vedlikehold, vil bli levert på Tatsign sine nettsider eller per e-post. Meldinger vedrørende kundens skjematjenester, inkludert ordrebekreftelser, eller annen informasjon av særlig betydning, f.eks. relatert til sikkerhet eller personvern, vil bli sendt til kundens e-postadresse.

Kunden er ansvarlig for å holde kontaktinformasjon og e-post adresse oppdatert til enhver tid.

All kommunikasjon som e-poster, varsler, oppdateringer og tekstmeldinger «SMS» anses som levert når de er sendt eller lagt ut av TATsign.

Skjematjenesten

Skjematjenesten er en digital selvbetjeningsløsning for egenerklæringsskjemaer og avtalebekreftelser. Skjematjenesten er utviklet spesifikt for tatovører og tatoveringsstudioer.

Kunden må kjøpe et årlig abonnement for skjematjenestene.

Kunden kjøper bruksrett til skjematjenesten som er nevnt i ordrebekreftelsen. Skjematjenesten gjøres tilgjengelige på www.tatsign.no/»KundeID» av TATsign. Ved kjøp av en bruksrett, får Kunden tilgang til, og rett til å bruke skjematjenesten i henhold til disse bruksvilkårene (se 2. Bruksrett).

Tatsign vil gi driftssupport vederlagsfritt, for eksempel i forbindelse med påloggings- eller kontoproblemer, eller feil i skjematjenesten. Ytterligere support, som brukeropplæring kan kjøpes separat fra Tatsign.

Skjematjenesten leveres «som den er» som standard skjema. Tatsign utfører på forespørsel fra kunden endringer i innholdet i kundens skjemaer, dette belastes med kr 490 eks. mva per påbegynte time, med mindre endringer er inkludert i kundens abonnement.

TATsign forbeholder seg retten til å foreta forbedringer, legge til, endre eller fjerne funksjonalitet, eller utbedre feil eller utelatelser i enhver del av skjematjenesten etter eget skjønn og uten forpliktelse eller ansvar som følge av det. Hvis en slik modifisering mot formodning deaktiverer eller fjerner funksjonalitet som utgjør en betydelig del av skjemaløsningen permanent, eller i en periode på mer enn to måneder, har Kunden rett til å si opp abonnementet for den berørte skjematjenesten og motta en forholdsmessig refusjon for innbetalinger gjort på forhånd for den berørte skjematjenesten.

Bruksrett

Kunden innvilges en begrenset, ikke-eksklusiv, tilbakekallelig og oppsigbar rett til tilgang til, og bruk av skjematjenesten, utelukkende for kundens interne forretningsformål og i samsvar med Bruksvilkårene.

Bruksretten kan ikke under noen omstendighet overføres til eller tildeles andre parter, helt eller delvis (inkludert men ikke begrenset til fusjoner og fisjoner, konkurs, endring av eierskap eller kontroll, eller til tilknyttede parter) uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra TATsign i det enkelte tilfellet, som ikke urimelig skal holdes tilbake.

Kunden er ansvarlig for all bruk av skjematjenesten, inkludert handlinger av brukere og administrasjon av brukere, og tilganger eller integreringer av tredjeparter og integrerte applikasjoner. Kunden er ansvarlig for innholdet og lovligheten av kundedata, og skal ikke overføre eller behandle skadelig kode, data eller lignende (for eksempel virus) i eller med skjematjenesten, eller bruke skjematjenesten til ulovlige eller skadelige formål.

Brukere administreres av kunden og er kundens ansvar. Brukere må ha de nødvendige rettighetene fra kunden til å bruke skjematjenesten. Alle brukerkontoer er kundens databehandlere. For avklaring: Kunden tildeler brukerkontoer til de partene som utfører handlinger på vegne av, og til fordel for kunden, for eksempel kundens ansatte, tatovører, konsulenter og lignende.

Abonnement

Betaling

Ved opprettelse av et nytt abonnement faktureres kunden forskuddsvis for den første abonnementsperiode. Betalingen må være registrert hos TATsign før skjematjenesten klargjøres for levering til kunden. 

Fornyet abonnementsperiode faktureres med 14 dagers betalingsfrist etter startdato for den nye abonnementsperioden.

Ved manglende betaling sendes det inkassovarsel. Ved fortsatt manglende betaling vil kravet sendes til vår inkassopartner. Vi forbeholder oss retten til å stenge abonnementer, tjenester og funksjoner ved manglende betaling.

Varighet og oppsigelse

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt er den avtalte abonnementsperioden 12 måneder. Abonnementet er løpende og fornyes automatisk. 

Abonnement kan når som helst sies opp med virkning fra neste abonnementsperiode, men senest innen 7 dager før ny abonnementsperiode starter. En registrert oppsigelse endrer ikke kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke begynner å løpe. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

Databehandleravtale

TATsign jobber målrettet for at tjenesten til enhver tid skal være i samsvar med gjeldende personvernlover og -forskrifter.

Kundedata

Kunden er behandlingsansvarlig for personopplysninger, og samtykker til og/eller garanterer for at:

a) Kunden instruerer herved TATsign til å behandle kundedata kun på vegne av kunden, og kun for det formål og i den grad det er nødvendig for å levere skjematjenesten på en sikker og profesjonell måte, i samsvar med bruksvilkårene og gjeldende lov om personvern;

b) Kunden er eieren av eller har på annen måte rett til å overføre kundedata, inkludert persondata, til skjematjenesten for behandling, og at kunden har ansvaret for nøyaktigheten, integriteten, innholdet, påliteligheten og lovligheten av slike data, inkludert bruken av dem;

c) Kunden og kundens databehandlere er underlagt TATsign sine retningslinjer om personvern og behandling av personopplysninger, samt gjeldene lover om personvern. 

d) Det er kundens plikt som behandlingsansvarlig å varsle tilsynsmyndigheter og den registrerte ved sikkerhetsbrudd;

e) TATsign har gitt tilstrekkelig og tilfredsstillende informasjon vedrørende sikkerhetstiltak;

f) Kunden og kundens databehandlere er underlagt taushetsplikt og plikter til å behandle personopplysninger fortrolig

Underleverandører

TATsign kan benytte andre tredjeparts-underleverandører for leveransen og utviklingen av skjematjenesten, inkludert behandling av Personopplysninger, og/eller bruksdata.

TATsign vil alltid inngå en databehandleravtale med underleverandører for å oppfylle forpliktelsene som fremgår av denne avtalen. Dersom underleverandørene er lokalisert utenfor EU, er partene enige i at TATsign er ansvarlig for å sørge for gyldig rettslig grunnlag for overføringen av personopplysninger utenfor EU på vegne av kunden. TATsign skal kun bruke godkjente overføringsmekanismer, som f.eks. EU’s standardkontrakter. 

TATsign vil informere kunden om planlagte endringer av underleverandører på forhånd. Kunden kan fremsette innsigelser mot bruken av en underleverandør på rimelig grunnlag.

Sikkerhet

TATsign jobber målrettet med å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå i skjematjenesten gjennom tekniske og fysiske sikkerhetstiltak.

Andre vilkår

Konfidensialitet

Hver part kan i forbindelse med denne avtalen utveksle eller innhente konfidensiell informasjon fra den andre parten, i forskjellige former eller medium, inkludert, men ikke begrenset til forretningshemmeligheter og annen informasjon knyttet til skjematjenesten, produkter, programvare, teknologi, ekspertise, data og Kundedata, eller annen informasjon som med rimelighet bør forstås å være konfidensiell eller konkurransemessig sensitiv informasjon. Partene skal behandle all konfidensiell Informasjon med fortrolighet og iverksette rimelige tiltak, i det minste like beskyttende som de som er iverksatt for å beskytte egen konfidensiell informasjon, men ikke under noen omstendighet mindre enn rimelig varsomhet, for å beskytte den andre partens konfidensielle informasjon, og ikke formidle den videre til noen tredjepart, med mindre den andre parten har autorisert det spesifikt, eller det kreves i henhold til lovbestemmelser. All rett til og interesse i konfidensiell informasjon er og skal fortsette å være den formidlende Partens eksklusive eiendom.

Konfidensiell informasjon inkluderer ikke

  • a) informasjon som mottakeren kan vise var i mottakerens besittelse eller kunnskap før disse Bruksvilkårene ble inngått, og som mottakeren har ervervet på lovlig vis;
  • b) er eller blir gjort offentlig tilgjengelig uten mottakerens feil, handling, utelatelse eller intervensjon;
  • c) mottas av mottakeren fra en tredjepart uten taushetsplikt (uttrykt eller antydet); eller
  • d) er utviklet uavhengig av mottakeren uten mislighold av denne avtalen.

Bortsett fra det som ellers er oppgitt i denne avtalen, vil ikke TATsign selge, leie, lease eller på annen måte gjøre kundedata eller bruksdata tilgjengelig for tredjeparter bortsett fra i følgende eller lignende situasjoner:

  • å overholde gjeldene lov, forskrift eller direktiv, eller respondere på en rettslig bindende forespørsel fra offentlige myndigheter eller politiet, som en rettsordre eller ransakelsesordre;
  • å granske eller forhindre alvorlige sikkerhetstrusler eller svindel;
  • ved omorganisering, fusjon, salg eller kjøp av TATsign, kan Konfidensiell informasjon formidles som ledd i omorganiseringen eller fusjonen med andre selskaper, eller til reelle kjøpere. TATsign vil i alle slike tilfeller sikre at alle slike parter overholder forpliktelsene som fremgår her ved bruk av en egnet konfidensialitetsavtale.

TATsign kan formidle konfidensiell informasjon til andre partnere eller underleverandører i den grad det er påkrevd for å levere skjematjenesten og overholde sine forpliktelser i disse bruksvilkårene.

Garanti

Kunden og TATsign er enige i at skjematjenesten og levering av denne ikke vil være helt fri for feil og at forbedring av skjematjenesten er en kontinuerlig prosess.

TATsign garanterer ikke at skjematjenesten vil oppfylle kundens krav, fungere riktig med kundens valg av utstyr, systemer eller innstillinger, oppsett, konfigurasjon, modifikasjoner, tilpasninger, programtillegg eller integrasjoner som ikke er utført eller kontrollert av TATsign, eller om levert over internett, vil være uavbrutt. TATsign er ikke ansvarlig for internett, internett-tjenesteleverandører eller for kundens Internett-forbindelse.

Hvis skjematjenesten ikke fungerer i samsvar med den begrensede garantien spesifisert under 5.2. Garanti, skal TATsign korrigere bekreftede feil eller mangler i skjematjenesten for egen regning. “Bekreftede feil eller mangler” betyr feil eller mangler som kan reproduseres av TATsign og/eller bekreftes gjennom TATsign supportkanaler, og som skjer under Abonnementsperioden. TATsign kan velge å erstatte skjematjenesten eller funksjonaliteten i stedet for å utføre en korrigering.

Hvis den bekreftede feilen eller mangelen er av vesentlig omfang, som betyr at kundens evne til å bruke skjematjenesten blir vesentlig redusert, og TATsign ikke utbedrer bekreftede feil eller mangler eller erstatter skjematjenesten innen en rimelig tidsperiode, kan kunden si opp bruksretten for den berørte skjematjenesten. I så fall har kunden rett til en forholdsmessig refusjon for alle innbetalinger for gjenværende abonnementsperiode for den berørte Skjematjenesten, fra og med måneden etter TATsigns verifisering av feilen eller mangelen.

Bortsett fra det som uttrykkelig fremgår her, skal ikke kunden ha rett til å reise andre eller ytterligere krav mot TATsign.

Ansvar

TATsign er ikke ansvarlig for Kundedata, inkludert innhold, eierskap og legitimitet, eller for bruk eller andre aktiviteter utført på Kundedata av Kunden eller på vegne av Kunden, eller på annen måte utenfor TATsigns kontroll.

Den som er registrert som kunde hos Tatsign.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser TATsign leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra TATsign sin side.

TATsign fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse av skjematjenesten. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor TATsign forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av den mangelfulle/forsinkede skjematjenesten.

Dersom TATsign holdes ansvarlig for betaling av kompensasjon ved en domstol eller rettslig kjennelse til kunden som resultat av mislighold av noen av forpliktelsene spesifisert i bruksvilkårene, skal slik kompensasjon ikke under noen omstendighet inkludere kompensasjon for indirekte eller skader av noe slag som oppstår som følge av eller i forbindelse med slikt mislighold, inkludert, men ikke begrenset til tap av kundedata, produksjon, inntekt eller fortjeneste eller tredjepartskrav eller statlige sanksjoner, selv hvis TATsign er informert om muligheten for slike skader. TATsigns ansvar under bruksvilkårene er begrenset til direkte skader, med mindre annet følger av ufravikelige lovbestemmelser, som skader forårsaket av grovt mislighold eller forsett.

TATsigns erstatningsansvar (inkludert eventuelle refusjoner og kompensasjoner for direkte tap og kostnader) under Abonnementsperioden for skjematjenesten skal totalt ikke overstige et beløp tilsvarende 12 måneders kostnad for den berørte Skjematjenesten.

Verken TATsign eller kunden skal være ansvarlige for noen forsinkelse eller forsømt ytelse som oppstår av eller i forbindelse med force majeure, inkludert jordskjelv, opprør, arbeidstvist, operasjoner og lovgivning som gjelder internett, og andre hendelser som på lignende måte ligger utenfor TATsign eller kundens kontroll. Hvis lovgivning, direktiver eller forskrifter som gjelder for skjematjenesten eller leveringen av denne endres, eller ny lovgivning eller nye forskrifter vedtas etter at Skjematjenesten er gjort tilgjengelige på markedet, som forhindrer at TATsign oppfyller kundens instruksjoner eller sine forpliktelser i henhold til bruksvilkårene, og -/eller som krever suspensjon av skjematjenesten, helt eller delvis, i en tidsbegrenset periode eller i en ubestemt periode, skal dette anses for å være force majeure.

Selv om TATsign vil utvise varsomhet i å sørge for sikker overføring av informasjon mellom kunden og tjenestene, erkjenner Kunden at internett er et åpent system, og at TATsign ikke kan og ikke garanterer at tredjeparter ikke kan eller vil avskjære eller endre data. TATsign påtar seg ikke ansvar for slik misbruk, videreformidling eller tap av data.

Personvern

TATsign sitt personvern er til enhver tid beskrevet i TATsigns personvernserklæring.

Juridiksjon og tvisteløsning

Tvister i anledning TATSign betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår time bestillinger, avbestillinger etter frist og uteblivelse fra timer følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Stavanger tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

Endringslogg

  • Ingen endringer er foretatt